За Бяла Слатина

Новини

23.03.2023
 З А П О В Е Д№  220  /  22.03.2023 г.            На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, в изпълнение на заповед                      № РД-18-К-5/20.03.2023 г. на Областен управител на Област Враца, във връзка с определения  пожароопасен сезон в горските територии на Област Враца от 03.04.2023 г. до 31.10.2023...

21.03.2023
Дата: 23.03.2023 г. (четвъртък)  Час: 10:00 – 12:00 ч.  Място на провеждане: гр. Бяла Слатина, Общинска администрация  Целта на приемните е да се разшири и улесни достъпа на земеделските производители до консултантските услуги на Службата. По време на изнесените приемни всеки един земеделски стопанин може на място в региона си да получи актуална информация и съвети в областта...

21.03.2023
По проект „Грижа в дома  в община Бяла Слатина“, финансиран по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-2.001-0147-C01, по процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, приоритетна ос „Социално включване и равни възможности”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.,   І. СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ.               Интервюто с кандидатите ще се състои на...

20.03.2023
 І. СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ  Домашен помощник – 30 лица на трудов договор, на пълен работен ден /за 12 месеца/;  ІІ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ:  За заемане на длъжност „Домашен помощник“ кандидатите следва да отговарят на следните изисквания: 1.1. Минимални изисквания: Образование – завършен 6 клас; Професионален опит – не се изисква. Наличието на професионален опит като домашен помощник, социален или...

13.03.2023
Община Бяла Слатина в качеството си на бенефициент по проект „Грижа в дома в община Бяла Слатина“, финансиран по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-2.001-0147-C01, по процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, приоритетна ос „Социално включване и равни възможности”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г., уведомява всички заинтересовани лица, че...

13.03.2023
Община Бяла Слатина в качеството си на бенефициент по проект „Грижа в дома  в община Бяла Слатина“, финансиран по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-2.001-0147-C01, по процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, приоритетна ос „Социално включване и равни възможности”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.,  ОБЯВЯВА:  ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА...

Галерия