За Бяла Слатина

Новини

09.08.2022
ОБЯВЛЕНИЕ              Община Бяла Слатина в качеството си на бенефициент по проект „Патронажна грижа + в община Бяла Слатина“, финансиран по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-6.004-0152-C01/15.06.2022 г., по процедура BG05M9OP001-6.004 „Патронажна грижа + - Компонент 2“, приоритетна ос 6 „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19,...


04.08.2022
  На основание чл.72б, ал.3 от ППЗСПЗЗ и във връзка със Заповед №167/01.08.2022 год. и Заповед №168/01.08.2022 година на Директора на ОД „Земеделие” град Враца, уведомявам всички собственици и ползватели, подали Декларации по чл.69, ал.1 от ППЗСПЗЗ и Заявления по чл.70, ал. 1 от ППЗСПЗЗ за участие в процедура по реда на Глава пета „а” Ползване...13.07.2022
       Уважаеми съграждани,         Уведомявам Ви, че във връзка с подмяната на водопроводните тръби в гр. Бяла Слатина в периода от 13.07.2022г. до 21.07.2022г. включително, в района около бензиностанция „Лукойл“ (отсечката по ул. “Васил Левски“ от моста над р. Скът до автобусната спирка за с. Бърдарски геран и отсечката по ул. “Иванчо Съйнов“ от ул. “Васил...

Галерия